گروه ادبیات خمینی شهر

نمونه سؤال املا ، نوبت دوم ، سال سوم

نمونه سؤال املا ، نوبت دوم ، سال سوم

1- هر کلمه را به هم خانواده ی خود وصل کنید.

   قانع                               مأیوس

   استراق                           موقر

   محضر                             قناعت

   یأس                              فارغ

   وقار                               حاضر

  فراغت                             سرقت

                                      تفریق

2- شکل صحیح املای هر کلمه را انتخاب کنید .

    الف- فردای آن روز از کار تعمیر هواپیما.............. یافتم ( فراقت – فراغت )

   ب- امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بیفشانی هر چند ................... باشد ( خرد – خورد )

   پ- آری پول ارباب بدی است ؛ اما ..................... خوبی است ( خدمتگزار – خدمتگذار )

   ت- مرد فقیه مسئله را بازگفت و سپس از جای ................... ( برخواست – برخاست )

   ث- کدام ................ را قدرت ، آن باشد که سخن را بدین درجه رساند ( تبع – طبع )

   ج- در موج خیز حادثه ها بی هیچ ................ و یأس ، به سمت ساحل آرامش و موفقیت شنا کرده اند ( هراس- حراس )

   چ- چه بسیارند کسانی که لاف دوستی می زنند ، اما در حقیقت گرگانی در ............... میشان اند ( جامع – جامه )

  ح) از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و ........................وی ، هیچ خبر ندارد ( سریر مَلِک – سریر مُلک – صریر مُلک )

3- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه ، غلط است ؟

      1- صفیر : صدا و صوت      2- منصوب : نسبت داده شده     3- مستور : پوشیده      4- امل : آرزو

4- املای کدام کلمه ، صحیح است ؟

      1- وحله             2- سپاس گزار            3- ازدهام        4- موجّح

5- کدام گزینه با بقیه ، هم خانواده نیست ؟

     1- تهمت             2- اتهام                   3- متّهم         4- همّت

6- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

     1- در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ، خوض ننماید

     2- از گوشه ی صومعه آواز در آمد که ای مرد ، خود را رنجه مدار

     3- به وجهی که در متقدّم طعن نکند

     4- سخن را به آسمان علّیین برد و در عُزوبت ، به ماء مَعین رسانید

7- کدام گزینه به معنی « بزرگی و شکوه » است ؟

      1- عزمت            2- عظمت       3- عذمت        4- عضمت

8- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟

پس نباید بگزاریم مشکل های گذرنده و نهیب های زمانه ، گذشته را از یاد ببرد . ما امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آنیم که از شکوه و قنای تاریخی خود الحام بگیریم.

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در دوشنبه بیستم دی 1389 و ساعت 19:44 | نظر بدهید

سوالات فصل چهارم / فارسی سوم

آزمون های فصل چهارم / فارسی سوم

1-    معنی و مفهوم کدام بیت ارتباطی با درس « مثل آیینه » ندارد ؟

       1- به دوست گر چه عزیز است راز خود مگشای        که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز

       2- آب صفت هر چه شنیدی بشوی                       آینه سان هر چه بدیدی مگوی

       3- تا نشناسی گهر یار خویش                              طرح مکن گوهر اسرار خویش

       لب مگشا گر چه در او نوش هاست                       کز پی دیوار بسی موش هاست

       4- بر سیه دل چه سود خواندن وعظ                     نرود میخ آهنین در سنگ

2- کدام بیت مربوط به دوره ی جوانی نیست ؟

      1- غافلی از قدر جوانی که چیست            تا نشوی پیر ندانی که چیست

      2- جوانا ره طاعت امروز گیر                     که فردا جوانی نیاید ز پیر

      3- معیار دوستان دغل روز حاجت است       قرضی برای تجربه از دوستان طلب

      4- جوانی نگه دار کاین مرغ زیبا               نماند در این خانه ی استخوانی

3- همه ی بیت ها مفهوم آنها با درس « مثل آیینه » یکی است به غیر از :

        1- رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود        رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

        2- اندازه نگهدار که اندازه نکوست                        هم لایق دشمن است و هم لایق دوست

        3- بشوی ای خردمند از آن دوست دست               که با دشمنانت بود هم نشست

        4- دوست آن باشد کو معایب دوست                       همچو آیینه رو به رو گوید

           نه چون شانه با هزار زبان                                   در قفا رفته مو به مو گوید

4- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

      1- تفریط و زیاده روی          2- باتلاق        3- مراقبت       4- برخواسته از بی تجربگی

5- هدف از نقد :

      1- فقط دیدن عیوب و کاستی ها        2- بهبود و اصلاح رفتار ، گفتار و نوشتار

      3- یافتن قوت ها و زیبایی ها            4- تحسین یا تمسخر

6- در کدام گروه از واژه ها ، واژه ی منفی از بُعد اخلاقی وجود دارد ؟

    1- محبت ، علاقه ، صمیمیت              2- دوست ، عشق ، مهربانی

    3- دل گزا ، صادقانه ، هنر                 4- سرزندگی ، دل بستن ، تحسین

7- در کدام گزینه ، جمله ی وابسته به کار نرفته است ؟

     1- آینه چون نقش تو بنمود راست       خود شکن ، آیینه شکستن خطاست

     2- دوست آن باشد که گیرد دست دوست       در پریشان حالی و درماندگی

     3- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب      فهم عاجز شود از حقه ی یاقوت انار

      4- خبرت هست که مرغان سحر می گویند     آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

8- در کدام مصراع واژه های مترادف به کار رفته است ؟

   1- همی دانه و خوشه ، خروار شد                   2- جوانی گه کار و شایستگی است

   3- همه کار ایام درس است و پند          4- غنیمت شمر ، جز حقیقت مجوی

9- ساختمان کدام واژه با دیگر گزینه ها تفاوت دارد ؟

    1- دو چرخه             2- پاسداری               3- دانش آموز             4- سبز پوش

10- کدام بیت انسان را به استقاوت در راه یادگیری تشویق می کند ؟

      1- غنیمت شمر ، جز حقیقت مجوی       که باری است فرصت ، دگر باره نیست

      2- ز آزادگان بردباری و صبر                 بیاموز ، آموختن عار نیست

      3- صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت               میوه ی شیرین دهد پر منفعت

11- کدام گزینه به یافتن دوستی نیکوتر از خود راهنمایی می کند ؟

     1- با بدان کم نشین که صحبت بد      گر چه پاکی ، تو را پلید کند

     2- هم نشین تو از تو به باید       تا تو را عقل و دین بیفزاید

     3- تا توانی می گریز از یار بد       یار بد بدتر بود از مار بد

     4- دوست آن است که معایب دوست     همچو آیینه رو به رو گوید

12- شاعر در بیت زیر چه چیزی را سبب افزایش عقل و دین می داند ؟

        « هم نشین تو از تو به باید / تا تو را عقل و دین بیفزاید »

     1- هم نشینی با بدان                      2- هم نشینی با نیکان

     3- هم نشینی با از خود بهتران           4- بدون هم نشین بودن

13- بارزترین آرایه ی ادبی بیت زیر کدام گزینه است ؟

        پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبوتش گم شد

      1- تشبیه     2- تلمیح        3- جناس        4- تشخیص

14- نوع فعل مشخص شده ، کدام است ؟   « سعدی در گلستان آورده است »

    1- ماضی نقلی           2- ماضی بعید            3- ماضی التزامی                   4- مضارع التزامی

15- املای کدام واژه با توجه به معنای آن صحیح نیست ؟

      1- اصحاب : یاران      2- عطار : دارو فروش              3- مصاحبت : هم نشینی                   4- خسلت : ویژگی

 

16- وجه شبه حدیث معروف « مؤمن ، آینه ی مؤمن است » عبارت است از :

       1- آینه ، تنها زشتی ها را نمی بیند             2- آینه آن چه را می بیند ، بی صدا نشان می دهد

       3- آینه عیب ها ی ما را تنها به خود ما نشان می دهد و تنها زمانی که ما در برابر او هستیم سخن می گوید

       4- همه ی موارد

17- بیت زیر از کیست ؟

     « آینه چون عیب تو بنمود راست      خود شکن ، آیینه شکستن خطاست »

       1- سعدی             2- مولوی        3- نظامی        4- فردوسی

18- کدام جمله ی غیر ساده ، از نظر معنایی به یکدیگر وابسته نیستند ؟

       1- بهار آمد و سبزه رویید               2- اگر باران به کوهستان نبارد       به سالی دجله گردد خشک رودی

       3- برای این که خودکفا شویم ، باید سخت بکوشیم           4- تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

19- هم خانواده ی کدام کلمه نادرست آمده است ؟

       1- ابهام ( مبهم )               2- اصلاح ( مسلح )      3- قهر ( مقهور )         4- تمسخر ( مسخره )

20- کدام یک از فعل های زیر به ترتیب « مضارع اخباری » و « ماضی نقلی » هستند ؟

       1- می رفته ام ، می بینم               2- می دانم ، دیده ام

       3- خواسته اید ، می خوانید            ۴- می گفتند ُ می نوازند

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 8:15  توسط گروه ادبیات  |